Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Trienpont & Partners. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing uit van algemene voorwaarden van de klant, ongeacht het tijdstip waarop deze laatste aan Trienpont & Partners werden overgemaakt.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Trienpont & Partners te kennen te aanvaarden.

1.3. Bijzondere voorwaarden, opgenomen in overeenkomsten gesloten tussen Trienpont & Partners en de klant, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, op de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeacht de datum van sluiting van de overeenkomst.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging:

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Trienpont & Partners zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand, behoudens de toepassing van eventuele opschortende voorwaarde (zoals bv. het bekomen van afdoende financiering door de klant), wanneer de klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Trienpont & Partners. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.2. De prijs in de aanbiedingen en offertes van Trienpont & Partners zijn exclusief fotografie, aankoop beelden, copywriting en vertaling tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling:

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Trienpont & Partners haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1.000,00 EUR.

Artikel 4. Levering:

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Trienpont & Partners niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen in bijzondere voorwaarden, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen (bv. bijkomende functionaliteiten) plaatst.

Artikel 5. Risico:

5.1. Alle goederen en digitale gegevens die toebehoren aan de klant en zich bij Trienpont & Partners bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten:

6.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Trienpont & Partners. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is hij, van rechtswege, aan Trienpont & Partners een nalatigheidsintrest verschuldigd berekend conform de wet van 02.08.2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Trienpont & Partners zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit vervallen.

6.3. Trienpont & Partners behoudt zich het recht voor de diensten in schijven te factureren en desgevallend een voorschot op de diensten te vorderen.

6.4. Trienpont & Partners behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van de diensten te schorsen en afdoende waarborgen te eisen alvorens de verdere uitvoering van de diensten te hervatten indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en / of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken (zoals bv het niet betalen van de facturen). Indien de klant weigert of zich in onmogelijkheid bevindt om hierop in te gaan behoudt Trienpont & Partners zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen en toepassing te maken van artikel 11.2.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur:

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Trienpont & Partners te worden bezorgd binnen een termijn van 10 werkdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen:

8.1. Trienpont & Partners verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Trienpont & Partners is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Trienpont & Partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Trienpont & Partners zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Trienpont & Partners of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Trienpont & Partners met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Trienpont & Partners. De totale aansprakelijkheid van Trienpont & Partners, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Trienpont & Partners werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Trienpont & Partners geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.5. Trienpont & Partners garandeert op geen enkele wijze een foutloze werking van een geprogrammeerde applicatie die online of offline via een digitaal apparaat wordt benaderd. Trienpont & Partners kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit een eventuele foutieve of onderbroken werking van een geprogrammeerde applicatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten:

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Trienpont & Partners ontwikkelde sites.

9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Trienpont & Partners geleverde Diensten worden overgedragen aan de klant door de integrale betaling van de factuur. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de geleverde diensten gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Trienpont & Partners werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Trienpont & Partners verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.4. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Trienpont & Partners te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Trienpont & Partners onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Trienpont & Partners waarvan hij kennis neemt.

9.5. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan niet open source, gepersonaliseerde content management systemen behoren exclusief toe aan Trienpont & Partners of een derde waarmee Trienpont & Partners hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits integrale betaling van de licentievergoeding, bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Trienpont & Partners, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant berbonden om sublicenties aan derden toe te kenen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

Artikel 10. Uitvoering van de diensten:

10.1. Algemeen

10.1.1.In het algemeen is Trienpont & Partners bij het uitvoeren van de diensten slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

10.1.2. In het algemeen is Trienpont & Partners steeds gerechtigd om een beroep te doen op derde-onderaannemers voor het uitvoeren van het geheel of een deel van de diensten.

10.1.3. De door Trienpont & Partners verstrekte diensten mogen ten alle tijde door Trienpont & Partners ingezet worden bij opdrachten voor derden, tenzijn uitdrukkelijke schriftelijke afstand in die zin.

10.1.4. De door Trienpont & Partners verstrekte diensten kunnen steeds gebruikt worden als referentie bij derden.

10.2. Hostingdiensten en domeinnamen

10.2.1. Voor de hosting en domeinnamen werkt Trienpont & Partners samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Trienpont & Partners de klant een kopie van de actuele versie van de SLA. De klant begrijpt en aanvaardt dat er zich tijdelijke onderbrekingen van om het even welke internetdiensten kunnen voordoen en dat de garantie van het percentage uptime door de hoster vastgelegd en nagestreeft wordt en niet door Trienpont & Partners zelf. In geen geval zal Trienpont & Partners aansprakelijk gesteld kunnen worden voor mogelijke schade die door dergelijke onderbrekingen zou kunnen worden veroorzaakt. Evenmin zullen dergelijke onderbrekingen recht geven op enige vorm van compensatie in hoofde van de klant.

10.2.2. De hostingdiensten worden door Trienpont & Partners aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan Trienpont & Partners over te maken per aangetekende brief, bij waaraan de overeenkomst met eenzelfde termijn zal verlengd worden. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst:

11.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Trienpont & Partners het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

11.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Trienpont & Partners verleende diensten betalen, alsook de kosten die Trienpont & Partners moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Trienpont & Partners nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Trienpont & Partners. Bovendien behoudt Trienpont & Partners het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

11.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

11.4. De beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat alle gegevens die zich op apparaten beheerd door Trienpont & Partners bevinden, zonder verdere verwittiging verwijderd worden. Deze verwijdering kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege Trienpont & Partners.

Artikel 12. Geheimhoudingsplicht:

12.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens:

13.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Trienpont & Partners, heeft Trienpont & Partners de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

Artikel 14. Referentie:

14.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Trienpont & Partners voor de klant ontwikkelde diensten worden opgenomen in het referentieportfolio van Trienpont & Partners

Artikel 15. Overmacht:

15.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Trienpont & Partners geen controle heeft, bevrijden Trienpont & Partners, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 16. Nietigheid:

16.1. Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Trienpont & Partners. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Trienpont & Partners.